Terveelliset elämäntavat

Liikunta, ravinto, lepo, sosiaaliset taidot, muista ihmisistä ja luonnosta huolehtiminen muodostavat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perustan. Onneleissa halutaan tartuttaa lapsiin liikunnan ilo ja liikunallinen elämäntapa. Päivissämme on paljon liikuntaa, leikkiä ja sosiaalisten taitojen harjoittelua. Lepohetkillä ja rentoutustuokiolla harjoitellaan rauhoittumista ja hiljentymistä.

Terveellisiin elämäntapoihin kuulu myös mielenterveydestä huolehtiminen. Harjoittelemme itsestämme ja toisistamme huolehtimista ja muiden huomioon ottamista. Luonnosta huolehdimme opettelemalla kierrätystä ja muita kestävään kehitykseen kuuluvia asioita. Kasvimaalla kasvatamme hyötykasveja ja kukkia, sekä opettelemme kompostorin käyttöä.

Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuus meillä tarkoittaa vanhempien ja varhaiskasvattajien tekemää tiivistä yhteistyötä lapsen parhaaksi. Kaiken pohjana on molemminpuolinen kunnioittava ja tasavertainen vuoropuhelu. Meille on tärkeää kertoa lapsen päivästä päivittäin rehellisesti ja toivomme vanhemman varaavan siihen aikaa. Vaikeatkin asiat otetaan puheeksi molemmin puolin rakentavalla tavalla ajoissa ja suoraan, sekä yritetämme yhdessä löytää ratkaisuja.

Myös vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen päiväkotiajan onnistumisessa. Vanhempi vaikuttaa merkittävällä tavalla lapsen päiväkotiajan onnistumiseen olemalla kiinnostunut päivittäin mitä päiväkodissa on tehty ja kenen kanssa leikitty keskustelemalla lapsen ja varhaiskasvattajan kanssa tuonti ja hakutilanteessa.

Vanhempien positiivinen ja kannustava suhtautuminen haastavissakin tilanteissa kehittää lapsen taitoa selviytyä hänelle vaikeista tilanteista ja tukee itseluottamusta. Päivähoidossa tulee käytyä koko tunteiden kirjo läpi ja on hyvä muistaa, että vanhemman oma käytös ja tunnetilat vaikuttavat lapsen käytökseen ja päinvastoin.

Muita vanhempien kanssa tehtäviä yhteistyön muotoja ovat yhteiset juhlat, tapahtumat, vanhempainillat ja 2 kertaa vuodessa tapahtuvat varhaiskasvatuskeskustelut. Päiväkodilla on omat Facebook-sivut ja vanhempien, sekä päiväkodin välinen tiedotusryhmä. Kuvaamme lasten arkea ja laadimme viikko-ohjelman tiedotusryhmässä. Jokaisella perheellä on oma yksityinen Whatsapp-ryhmä varhaiskasvattajien kanssa, minkä kautta voidaan tiedottaa nopeasti arkisia muistettavia asioita, liittyen esim. vaihtovaatteisiin tai poissaoloihin ym., sekä lähettää kuvia lapsen päivästä.

Lasten osallisuus

Lapset saavat vaikuttaa toiminnan sisältöihin ja teemoihin tasapuolisesti. Lasten kiinnostusten kohteista keskustellaan päivittäin ja toimintaa ohjataan myös sen mukaan. Lapset suunnittelevat yhdessä juhlia, retkiä, teemoja ja muuta toimintaa. Lasten vapaalle leikille annetaan monipuolisia mahdollisuuksia hyödyntämällä tiloja ja välineitä sekä antamalla siihen aikaa. Varhaiskasvattajat kannustavat ja auttavat lapsia olemaan aktiivisia toimijoita päiväkodin arjessa. Lapset ovat mukana vasukeskusteluissa.

Yksilöllisyyden huomioiminen

Jokainen lapsi saa olla oma ainutlaatuinen persoonansa ja kehittyä omaan tahtiin. Lapsi saa tukea ja haasteita oman kehitystasonsa mukaan. Ryhmässä saa myös yksilöllisen tarpeensa mukaan läheisyyttä ja hoivaa. Lapsia kasvatetaan kunnioittamaan ja hyväksymään erilaisuutta, sekä muiden tunteita. Lapsella on myös oikeus tukeen kohdatessaan erilaisia haasteita. Pyrimme yhdessä löytämään ajoissa oikean tuen hyödyntämällä moniammatillista yhteistyötä. Teemme tarvittaessa yhteistyötä esim. neuvolan, terapeuttien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.